W związku z obowiązującymi przepisami oświatowymi oświadczamy, że zgodnie ze statutem naszej placówki oświatowej osobą uprawnioną do reprezentowania przed urzędami, firmami i instytucjami rynku pracy, a także podpisywania dokumentów i zaciągania zobowiązań w imieniu placówki EDU EL Edukacja Łódzka jest Dyrektor placówki.

Wszelkie inne osoby, które będą reprezentowały placówkę na zewnątrz mogą działać tylko i wyłącznie za pisemnym imiennym pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora placówki. Zobowiązania i dokumenty podpisane w imieniu placówki przez osoby nieupoważnione nie będą uznawane, a próby reprezentowania bez upełnomocnienia będą zgłaszane jako działające na szkodę placówki.