Kurs kierownika wypoczynku

Kierownik wypoczynku, Kierownik kolonijny, czy Kierownik kolonialny?

Zgodnie z art 92c ust 2 pkt 2 lit. a ustawy o systemie oświaty kadrę wypoczynku stanowią kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku.

Kierownik wypoczynku to przede wszystkim najważniejsza osoba na wypoczynku – to on ustala i przydziela szczegółowy zakres czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku, a także odpowiada za zapewnienie właściwej opieki od momentu przejęcia uczestników od rodziców na czas wyjazdu (np. kolonie, obozy, zimowiska) lub w miejscu zamieszkania (np. półkolonie) do czasu ich ponownego przekazania rodzicom. Kierownik nie ma określonej liczby grup nad którymi ma sprawować opiekę.

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku?

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

 • doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Czy muszę spełniać te wymogi, aby zapisać się na kurs?

Nie musisz spełniać powyższych warunków, aby wziąć udział w kursie kierownika wypoczynku, ponieważ są to warunki do zatrudnienia Ciebie na stanowisku kierownika wypoczynku, a nie uczestnictwa w kursie.

Jak wygląda nasz kurs ?

Szkolimy stacjonarnie– tylko taka forma prawna jest dopuszczalna.

Jesteśmy JEDYNĄ Instytucją Szkoleniową w województwie łódzkim, która posiada zgodę Łódzkiego Kuratora Oświaty na organizację kursu wychowawcy wypoczynku.

NUMER ZGODY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM OŚWIATY:

ŁKO.WWOiKS.5632.2.2023.JPi

Tylko organizowany przez nas kurs kierownika wypoczynku otrzymał rekomendację z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Kurs jest mieszanką teorii i praktyki (z naciskiem na praktykę). Zdobędziesz zatem wiedzę i umiejętności do pracy z grupą. Będziesz odpowiednio przygotowany do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej roli jaką jest kierownik wypoczynku.

Kurs zawsze trwa jeden dzień i odbywa się w soboty w godz. 9:00-18:00. Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • planowania pracy wychowawczej,
 • organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • bezpieczeństwa życia zdrowia uczestników wypoczynku,
 • pierwszej pomocy,
 • organizacji pracy kierownika wypoczynku,
 • prowadzenia dokumentacji wypoczynku.

Na koniec dnia nasi kursanci podchodzą do napisania egzaminu końcowego, który ma za zadanie sprawdzić poziom wiedzy przyswajanej przez te 10 godzin dydaktycznych szkolenia.

Po zaliczonym egzaminie, który sprawdzany jest bezpośrednio po jego napisaniu, kursanci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z ministerialnym wzorem.

Terminy kursów w 2023 roku:

TerminWolne miejsca?
15. kwietniaKliknij by sprawdzić
20. majaKliknij by sprawdzić
3. czerwcaKliknij by sprawdzić
17. czerwcaKliknij by sprawdzić
8. lipcaKliknij by sprawdzić
2. grudniaKliknij by sprawdzić
16. grudniaKliknij by sprawdzić

Koszt kursu: 240zł

Prowadzący kurs:

  Patrycja Kijewska-Paszczyk
  • mgr pedagogiki,
  • wychowawca wypoczynku,
  • doradca zawodowy i personalny,
  • animator czasu wolnego,
  • trener TUS.  

  inż. poż. Mirosław Marek Paszczyk
  • ratownik medyczny,
  • specjalista BHP i P. poż,
  • sternik morski motorowodny,
  • certyfikowany płetwonurek,
  • kierownik wypoczynku,
  • ratownik górski,
  • trener II klasy wspinaczki górskiej- instruktor taternictwa,
  • kierowca prawo jazdy kat. A,B,C,CE,D,DE,T + pojazdy uprzywil. A,B,C,CE,D,DE
  • inspektor ds. transportu drogowego – wykładowca przepisów prawa transportowego i przewozowego

Jak należy rozumieć trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat?

Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

Przepisy nie określają rodzaju podmiotu, w którym kandydat na kierownika wypoczynku uzyska, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Każdy kandydat na kierownika jest obowiązany do przedstawienia organizatorowi wypoczynku dokumentu poświadczającego zdobyte trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Warunek posiadania ww. doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

A nie da się zrobić kursu kierownika on-line, albo hybrydy?

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej po nowelizacji z 16 stycznia 2015, kandydaci na wychowawców i kierowników wypoczynku dla dzieci zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, w tym w wykładach, jak i w zajęciach praktycznych.

Do tego czasu osoby zainteresowane pracą na koloniach letnich czy zimowiskach mogły uczestniczyć tylko w szkoleniu internetowym, tak zwanym e-learningu by podjąć pracę w zawodzie, od 16 stycznia 2015 roku konieczne jest uczestnictwo w szkoleniach tradycyjnych.

Kursy na wymienione wyżej stanowiska mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty, z zachowaniem ściśle określonej „siatki” godzinowej.  Dlatego wobec powyższego kursy realizowane w formie on-line lub hybrydowej nie nadają skutecznie uprawnień. Konieczne jest także zdanie egzaminu końcowego efektem czego jest uzyskanie zaświadczenia.

Kuratoria nie honorują zaświadczeń uzyskanych po kursach prowadzonych w tej formule:

Oficjalnie stanowisko przedstawił w tej sprawie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=4100&page=8216

Kurs kierownika wypoczynku kurs na opiekuna kolonijnego kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs opiekuna kolonijnego łódź kurs wychowawca wypoczynku online kurs wychowawcy kolonijnego kurs wychowawcy kolonijnego łódź Kurs wychowawcy wypoczynku opiekun kolonii kurs łódź opiekun kolonijny kurs wychowawca kolonii kurs wychowawca kolonii kurs łódź wychowawca wypoczynku kurs wychowawca wypoczynku kurs łódź wychowawca wypoczynku łódź