Kurs wychowawcy wypoczynku

Wychowawca wypoczynku, Wychowawca kolonijny, Opiekun kolonii, a może Wychowawca kolonialny?

Zgodnie z art 92c ust 2 pkt 2 lit. a ustawy o systemie oświaty kadrę wypoczynku stanowią kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku.

Wychowawca wypoczynku to przede wszystkim opiekun i organizator czasu uczestnikom wypoczynku przebywających razem z nim na wyjeździe (np. kolonie, obozy, zimowiska) lub wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie). Wychowawca jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Wychowawca ma zazwyczaj pod opieką  do 20 osób (15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia- liczba osób może się zmniejszyć, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy).

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Czy muszę spełniać te wymogi, aby zapisać się na kurs?

Nie musisz spełniać powyższych warunków, aby wziąć udział w kursie wychowawcy wypoczynku, ponieważ są to warunki do zatrudnienia Ciebie na stanowisku wychowawcy wypoczynku, a nie uczestnictwa w kursie.

Jak wygląda nasz kurs ?

Szkolimy stacjonarnie– tylko taka forma prawna jest dopuszczalna.

Jesteśmy JEDYNĄ Instytucją Szkoleniową w województwie łódzkim, która posiada zgodę Łódzkiego Kuratora Oświaty na organizację kursu wychowawcy wypoczynku.

NUMER ZGODY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM OŚWIATY:

ŁKO.WWOiKS.5632.2.2024.GK

Tylko organizowany przez nas kurs wychowawcy wypoczynku otrzymał rekomendację z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Jesteśmy JEDYNĄ Instytucją Szkoleniową w województwie opolskim, która posiada zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursu wychowawcy wypoczynku.

NUMER ZGODY OPOLSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY:

WRE.5632.4.2022

Kurs jest mieszanką teorii i praktyki (z naciskiem na praktykę). Zdobędziesz zatem wiedzę i umiejętności do pracy z grupą. Będziesz odpowiednio przygotowany do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej roli jaką jest wychowawca grupy.

Kurs zawsze zaczynamy w piątki i trwa on kolejno w sobotę i niedzielę.

 1. Piątek popołudniu tj. w godz. (16:00-21:00) kurs rozpoczyna się m.in. od poznania przepisów dotyczących organizacji i planowania zajęć w czasie wypoczynku.

 2. Kolejny dzień- Sobota (9:00-20:00), jest dniem poświęconym takim tematom jak: ruch i rekreacja czy gry i zabawy. Bawimy się i uczymy jak przeprowadzać wszelkie formy zabaw i innych aktywności.

 3. Niedziela (9:00-20:00), czyli trzeci dzień kursu poświęcony jest szeroko rozumianemu bezpieczeństwu życia i zdrowia uczestników wypoczynku.  Solidnie przećwiczymy m.in. próbną ewakuację w razie pożaru czy pierwszą pomoc.

 4. Na koniec o godz. 20:00 dnia nasi kursanci podchodzą do napisania egzaminu końcowego, który ma za zadanie sprawdzić poziom wiedzy przyswajanej przez te 36 godzin dydaktycznych szkolenia.

Po zaliczonym egzaminie, który sprawdzany jest bezpośrednio po jego napisaniu, kursanci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z ministerialnym wzorem.

Terminy kursów w 2024 roku:

Kurs wychowawcy wypoczynkuWolne miejsca ??
2024-04-19 do 2024-04-21SPRAWDŹ
2024-05-10 do 2024-05-12SPRAWDŹ
2024-05-17 do 2024-05-19SPRAWDŹ
2024-06-07 do 2024-06-09SPRAWDŹ
2024-06-14 do 2024-06-16SPRAWDŹ
2024-06-28 do 2024-06-30SPRAWDŹ
2024-07-05 do 2024-07-07SPRAWDŹ
2024-09-13 do 2024-09-15SPRAWDŹ
2024-11-29 do 2024-12-01SPRAWDŹ
2024-12-13 do 2024-12-15SPRAWDŹ
W razie braku miejsc w terminie, który Państwa interesuje prosimy o kontakt mailowy.

Kierownik kursu:

  inż. poż. Mirosław Marek Paszczyk, EMBA
  • ratownik medyczny,
  • specjalista BHP i P. poż,
  • sternik morski motorowodny + licencje sportowe,
  • jachtowy sternik morski
  • certyfikowany płetwonurek – Divemaster (przewodnik grup nurkowych),
  • ratownik górski,
  • trener II klasy wspinaczki górskiej- instruktor taternictwa,
  • kierowca prawo jazdy kat. A,B,C,CE,D,DE,T + pojazdy uprzywil. A,B,C,CE,D,DE
  • inspektor ds. transportu drogowego – wykładowca przepisów prawa transportowego i przewozowego,
  • wychowawca wypoczynku,
  • kierownik wypoczynku,
  • instruktor w Zespole Kadry Kształcącej,
  • absolwent nauczycielskiego kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

A nie da się zrobić kursu wychowawcy on-line, albo hybrydy?

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej po nowelizacji z 16 stycznia 2015, kandydaci na wychowawców i kierowników wypoczynku dla dzieci zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, w tym w wykładach, jak i w zajęciach praktycznych.

Do tego czasu osoby zainteresowane pracą na koloniach letnich czy zimowiskach mogły uczestniczyć tylko w szkoleniu internetowym, tak zwanym e-learningu by podjąć pracę w zawodzie, od 16 stycznia 2015 roku konieczne jest uczestnictwo w szkoleniach tradycyjnych.

Kursy na wymienione wyżej stanowiska mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty, z zachowaniem ściśle określonej „siatki” godzinowej. Dlatego wobec powyższego kursy realizowane w formie on-line lub hybrydowej nie nadają skutecznie uprawnień. Konieczne jest także zdanie egzaminu końcowego efektem czego jest uzyskanie zaświadczenia.

Kuratoria nie honorują zaświadczeń uzyskanych po kursach prowadzonych w tej formule:

Oficjalnie stanowisko przedstawił w tej sprawie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=4100&page=8216

Kurs kierownika wypoczynku kurs na opiekuna kolonijnego kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs opiekuna kolonijnego łódź kurs wychowawca wypoczynku online kurs wychowawcy kolonijnego kurs wychowawcy kolonijnego łódź Kurs wychowawcy wypoczynku opiekun kolonii kurs łódź opiekun kolonijny kurs wychowawca kolonii kurs wychowawca kolonii kurs łódź wychowawca wypoczynku kurs wychowawca wypoczynku kurs łódź wychowawca wypoczynku łódź