Regulamin ogólny dla wszystkich kursów i szkoleń

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w EDU EL Edukacja Łódzka.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) „ośrodek” – oznacza EDU EL Edukacja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Bałucki Rynek 5 , wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 8882815701.

b) „osoba szkolona” – oznacza osobę, która podjęła uczestniczenie w kursie organizowanym przez EDU EL Edukacja Łódzka i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.

c) „kurs” – oznacza kurs lub szkolenie wg programu opracowanego przez EDU EL Edukacja Łódzka na podstawie autorskiego programu ramowego lub programu ramowego określonego w rozporządzeniu lub ustawie.

d) „umowa” – oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną, a ośrodkiem poprzez rejestrację pomocą formularza rejestracyjnego.

e) „cennik” – zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.

f) „przepisy prawne” – przepisy prawne określające tryb, formę, czas trwania lub program szkolenia regulujący przeprowadzenie danego szkolenia

3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany kurs, akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązuje do zapłaty za uczestnictwo w wybranym kursie.

§2 Warunki przyjęcia na szkolenie.

 1. Kurs odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat, jeśli przepisy szczegółowe tego wymagają.

§3 Obowiązki Ośrodka

 1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z rozporządzeniem w możliwie jak najkrótszym czasie z uwzględnieniem zasad bhp.
 2. W ramach szkolenia Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia.
 3. Ośrodek zobowiązuje się wydać Osobie szkolonej zaświadczenie stanowiące o zakończeniu kursu najpóźniej 3 dni po pozytywnie zdanym egzaminie o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Ośrodka zgodnie z umową.
 4. Zaświadczenie zostaje wydane w języku polskim i/lub angielskim i/lub niemieckim. Można wybrać jeden dodatkowy język.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania osobie szkolonej innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części kursu, Ośrodek  zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej.

§4 Obowiązki osoby szkolonej

 1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć kurs o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.
 2. Osoba szkolona zobowiązana jest do odbycia minimum 80% zajęć (chyba, że szczegółowe przepisy prawne zobowiązują inaczej) i systematycznego uczęszczania na te zajęcia zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
 3. Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.
 4. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem  tożsamości.
 5. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do kursu w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za kurs.
 6. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników kursu osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za kurs.
 7. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§5 Przerwanie szkolenia

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania kursu zgodnie z Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019  
 2. Osobie szkolonej po zapisaniu się na kurs, przysługuje prawo do rezygnacji z kursu – informację o rezygnacji z kursu wraz z danymi pozwalającymi zidentyfikować osobę szkoloną należy przesłać w formie mailowej na adres: biuro@el.edu.pl. Zwrot wpłaty odbywa się w ciągu 7 dni od przyjęcia rezygnacji tym samym kanałem płatności, którym uiszczono opłatę. 

§6 Wznowienie kursu po przerwie

 1. Osoba szkolona, u którego wystąpiła przerwa w kursie zobowiązany jest do powtórnego odbycia kursu i pełnej opłaty kursu.

§7 Opłaty

 1. Opłata za kurs oraz jej formy są zgodne z umową. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy.
 2. Osoba szkolona jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za kurs niezwłocznie, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu, data uiszczenia opłaty to data zaksięgowania wpłaty na koncie Ośrodka.
 3. Jedynie uiszczenie opłaty stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na kursie.
 4. Wystawienie duplikatu zaświadczenia jest odpłatne (koszt 50 zł )
 5. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z umową Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie uczestnictwa w kursie wraz z naliczeniem opłaty w wysokości pełnej kwoty za uczestnictwo w kursie.
 6. W przypadku rezygnacji osoby szkolonej na krócej niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć możliwy jest zwrot wpłaty w wysokości 50% od wpłaconej sumy (w przypadku potwierdzenia rezygnacji z przyczyn losowych dokumentem np. karta pobytu w szpitalu).
 7. W przypadku nieuzasadnionej i nieudokumentowanej rezygnacji taki zwrot nie obowiązuje.
 8. W przypadku nieuregulowania płatności za kurs naliczone zostaną: koszty windykacji i karne odsetki za zwłokę, a należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej, zaś informacja o należności zostanie przekazana do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
 9. W razie odwołania kursu Ośrodek zwraca opłatę w ciągu 7 dni lub przepisuje na wybrany termin zgodnie z zapisami par. 3 pkt 5 niniejszego Regulaminu.
 10. Procedura zawarcia umowy z płatnością on-line za pośrednictwem serwisu:
  1. klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
  2. klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia,
  3. klient dokonuje płatności za usługę,
  4. po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi.
 • Informacja o możliwych sposobach płatności za zamówienie: karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.).

Operatorem płatności jest:

 • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  Pastelowa 8, kod pocztowy: 60-198, KRS: 0000347935.
 • W przypadku pobierania cyklicznych płatności z karty: Wybierając ten sposób płatności, klient wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty.
 • okres na jaki zawierana jest umowa o świadczenie usług określa informacja z ofercie, tzn. na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, to  każda ze stron może wypowiedzieć umowę z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym wypowiedzenie zostało złożone. Klient może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 • Jeżeli usługę zamawia osoba fizyczna (konsument), a umowa jest z nim zawierana na czas nieoznaczony, to jednocześnie informujemy o tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, bez podawania przyczyn, z zachowaniem terminu jednego miesiąca. Klient może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 • Jeżeli usługę zamawia osoba fizyczna (konsument): informujemy o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta (konsumenta), bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wyłączeniem przypadków kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Muszą być jednak spełnione wszystkie przesłanki wskazane w tych przepisach. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.

§8 Utrwalanie wizerunku uczestników

 1. Ośrodek może wykorzystać zdjęcia i nagrania video z kursu, tylko we własnych celach promocyjnych, bez prawa do przekazywania materiałów innym podmiotom
 2. Ośrodek nie będzie udostępniał subiektywnie niekorzystnych wizerunkowo zdjęć i filmów, a każda osoba szkolona ma prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku.

§9 Reklamacje

 1. Sposób składania reklamacji za nienależycie wykonaną usługę prosimy kierować na adres mailowy: biuro@el.edu.pl, bądź listownie na adres: EDU EL EDUKACJA ŁÓDZKA, Bałucki Rynek 5, 91-449 Łódź, maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę wynosi 14 dni.
  1. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
  4. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr

§10 Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.