Klauzula informacyjna dla pracownika/ zleceniobiorcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EDU EL Edukacja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Rynek Bałucki 5, 91-449 Łódź.
 2. Z Administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: EDU EL Edukacja Łódzka; Rynek Bałucki 5, 91-449 Łódź,
  • przez e-mail:biuro@el.edu.pl
  • telefonicznie/ fax: + 48 42 235 68 62 
   • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Administrator jest osobą, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: EDU EL Edukacja Łódzka; Rynek Bałucki 5, 91-449 Łódź,
  • przez e-mail:biuro@el.edu.pl
  • telefonicznie/ fax: + 48 42 235 68 62
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • umożliwienia Ci udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy/ zleceniodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie swych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać  dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych Administratora oraz zawarcia umowy i świadczenia pracy/ zlecenia, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy EDU EL Edukacja Łódzka . Brak wyrażenia zgody na umożliwienie Ci udziału w procesach rekrutacji realizowanego przez Administratora uniemożliwi Twój udział w tych procesach.
 5. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Administratora, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
  • zawartej umowy – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,
  • wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora,
  • dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony praw,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,
  • przechowywania przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).
  • przechowywania przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą należycie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Ciebie (jeśli dotyczy), podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego na rzecz Administratora, takie jak obsługa informatyczna procesów kadrowych, usługi księgowe lub prawne oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.
 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
 10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu, oraz – w przypadku Twojej szczególnej sytuacji – także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jednakże tylko wówczas gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
 12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.