Klauzula dot. płatności internetowych

Regulamin zakupu usług i obsługi płatności przez internet.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

 1. Usługodawcą i Administratorem Twoich danych osobowych jest EDU EL Edukacja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Rynek Bałucki 5, 91-449 Łódź.

Z Administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: EDU EL Edukacja Łódzka; Rynek Bałucki 5, 91-449 Łódź,
  • przez e-mail:biuro@el.edu.pl
  • telefonicznie/ fax: + 48 42 235 68 62 
  • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Administrator jest osobą, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: EDU EL Edukacja Łódzka; Rynek Bałucki 5, 91-449 Łódź,
  • przez e-mail:biuro@el.edu.pl
  • telefonicznie/ fax: + 48 42 235 68 62

Zakup usług za pośrednictwem serwisu

 1. Zakup usług jest możliwy po wcześniejszym wskazaniu danych niezbędnych do realizacji Usługi.
 2. Do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa:
  1. Firefox minimalnie wersja 77;
  2. Google Chrome minimalnie wersja 80;
  3. lub oprogramowanie o podobnych parametrach.
 3. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania silnika Java, jak również prawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, w szczególności obsługi JavaScript oraz akceptacji plików cookies (ciasteczka). Za problemy wynikające ze stosowania oprogramowania lub sprzętu nie spełniającego wymogów opisanych w niniejszym ustępie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomendują Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, tj. był dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i awarii, dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Serwisu o awariach oraz planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z czasowej niedostępności Serwisu.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma możliwość:
  1. zapoznania się katalogiem Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
  2. skalkulowania ceny za wybrane Usługi;
  3. dokonania wyboru Usługi spośród aktualnie dostępnych w Serwisie;
  4. dokonania zapłaty ceny za Usługę świadczoną przez Usługodawcę, w zależności od przyjętego modelu płatności, o którym mowa w „Zakup usług i zasady płatności” niniejszego Regulaminu;
 7. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazane jest wprowadzanie lub przesyłanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, informacji zawierających wirusy, konie trojańskie czy inne programy komputerowe, których przeznaczeniem jest niszczenie, zakłócanie pracy, przechwytywanie lub przywłaszczanie dowolnych informacji albo naruszenie prawa. Ponadto zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób mogący zakłócić jego prawidłowe działanie.
 8. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy EDU EL Edukacja Łódzka, Usługodawca zastrzega możliwość odstąpienia od świadczenia Usług.

Zakup usług i zasady płatności

 1. Procedura zawarcia umowy za pośrednictwem serwisu:
  1. klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
  2. klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia,
  3. klient dokonuje płatności za usługę,
  4. po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi.
 2. Informacja o możliwych sposobach płatności za zamówienie: karta kredytowa, karta debetowa, przelew, itp.).
 3. Operatorem płatności jest:
  • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
   Pastelowa 8, kod pocztowy: 60-198, KRS: 0000347935.
 1. W przypadku pobierania cyklicznych płatności z karty: Wybierając ten sposób płatności, klient wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty.
 2. okres na jaki zawierana jest umowa o świadczenie usług określa informacja z ofercie, tzn. na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, to  każda ze stron może wypowiedzieć umowę z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym wypowiedzenie zostało złożone. Klient może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 3. Jeżeli usługę zamawia osoba fizyczna (konsument), a umowa jest z nim zawierana na czas nieoznaczony, to jednocześnie informujemy o tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, bez podawania przyczyn, z zachowaniem terminu jednego miesiąca. Klient może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 4. Jeżeli usługę zamawia osoba fizyczna (konsument): informujemy o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta (konsumenta), bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wyłączeniem przypadków kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. muszą być jednak spełnione wszystkie przesłanki wskazane w tych przepisach. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
 5. Sposób składania reklamacji za nienależycie wykonaną usługę prosimy kierować na adres mailowy: biuro@el.edu.pl, bądź listownie na adres: EDU EL EDUKACJA ŁÓDZKA, Bałucki Rynek 5, 91-449 Łódź, maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę wynosi 14 dni.
  1. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
  4. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zakres przetwarzanych danych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • zawarcia umowy, realizacji i świadczenia na Twoją rzecz usług zgodnie z Regulaminem, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • umożliwienia Ci realizacji płatności udziału w procesach rekrutacyjnych na szkolenia realizowane przez Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie swych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesach zakupowych Administratora oraz zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług zgodnie z Regulaminem, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy EDU EL Edukacja Łódzka . Brak wyrażenia zgody na umożliwienie Ci udziału w procesach rekrutacji na szkolenia realizowane przez Administratora uniemożliwi Twój udział w tych procesach.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Administratora, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
  • zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,
  • wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora,
  • dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony praw,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą należycie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Ciebie (jeśli dotyczy), podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego na rzecz Administratora, takie jak obsługa informatyczna procesów zakupowych, usługi księgowe lub prawne oraz podmioty uprawnione przepisami prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przetworzenia płatności internetowej jest operator płatności
 6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu, oraz – w przypadku Twojej szczególnej sytuacji – także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jednakże tylko wówczas gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.