Regulamin kursu wychowawcy/ kierownika wypoczynku

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w EDU EL Edukacja Łódzka.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) „ośrodek” – oznacza EDU EL Edukacja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Bałucki Rynek 5 , wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 8882815701.

b) „osoba szkolona” – oznacza osobę, która podjęła uczestniczenie w kursie wychowawcy lub kierownika wypoczynku w EDU EL Edukacja Łódzka i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.

c) „kurs” – oznacza kurs o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2016 r.)

d) „umowa” – oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną, a ośrodkiem poprzez rejestrację pomocą formularza rejestracyjnego.

e) „cennik” – zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.

f) „przepisy prawne” – przepisy prawne określające tryb, formę, czas trwania lub program szkolenia regulujący przeprowadzenie danego szkolenia np .rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2016 r.)

3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zapisaniem się na kurs i zobowiązuje do zapłaty za uczestnictwo w nim.

§2 Warunki przyjęcia na szkolenie.

 1. Kurs odbywa się na zasadach określonych przepisami.
 2. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat, jeśli przepisy szczegółowe tego wymagają.

§3 Obowiązki Ośrodka

 1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z rozporządzeniem w możliwie jak najkrótszym czasie.
 2. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia.
 3. Ośrodek zobowiązuje się wydać Osobie szkolonej zaświadczenie stanowiące o zakończeniu kursu najpóźniej 3 dni po pozytywnie zdanym egzaminie o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Ośrodka zgodnie z umową.
 4. Zaświadczenie zostaje wydane w języku polskim i/lub angielskim i/lub niemieckim. Można wybrać jeden dodatkowy język.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części kursu, Ośrodek  zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej.

§4 Obowiązki osoby szkolonej

 1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć kurs o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.
 2. Osoba szkolona zobowiązuje się do odbycia minimum 80% zajęć i systematycznego uczęszczania na te zajęcia zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
 3. Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.
 4. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem  tożsamości.
 5. Ośrodek może odstąpić od pobrania opłaty, o której mowa w ust. 5 jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych.
 6. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do kursu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za kurs.
 7. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników kursu osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za kurs.
 8. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§5 Przerwanie szkolenia

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania kursu zgodnie z Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019  

§6 Wznowienie kursu po przerwie

 1. Osoba szkolona, u którego wystąpiła przerwa w kursie zobowiązany jest do powtórnego odbycia kursu i pełnej opłaty kursu.

§7 Opłaty

 1. Opłata za kurs oraz jej formy są zgodne z umową. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy.
 2. Osoba szkolona jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za kurs niezwłocznie, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu, data uiszczenia opłaty to data zaksięgowania wpłaty na koncie Ośrodka.
 3. Jedynie uiszczenie opłaty stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na kursie.
 4. Wystawienie duplikatu zaświadczenia jest odpłatne (koszt 30 zł )
 5. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z umową Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie uczestnictwa w kursie.
 6. W przypadku rezygnacji kursanta na krócej niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć możliwy jest zwrot wpłaty w wysokości 50% od wpłaconej sumy (w przypadku potwierdzonej rezygnacji dokumentem np. karta pobytu w szpitalu ).
 7. W przypadku nieuzasadnionej i nieudokumentowanej rezygnacji taki zwrot nie obowiązuje.
 8. W przypadku nieuregulowania płatności za kurs naliczone zostaną karne odsetki za zwłokę, a należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.
 9. W razie odwołania kursu Ośrodek zwraca opłatę w ciągu 7 dni lub przepisuje na wybrany termin zgodnie z zapisami par. 3 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

§8 Utrwalanie wizerunku uczestników

 1. Ośrodek może wykorzystać zdjęcia i nagrania video z kursu, tylko we własnych celach promocyjnych, bez prawa do przekazywania materiałów innym podmiotom
 2. Ośrodek nie będzie udostępniał subiektywnie niekorzystnych wizerunkowo zdjęć i filmów, a każda osoba szkolona ma prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.